S nami nájdete cestu

Odbornosť

Zodpovednosť

Skúsenosti

Druhy poistení

Zabezpečujeme široké spektrum poistení

Kompas
 • Poistenie proti živelným rizikám
 • Poistenie strojov
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie proti krádeži, lúpeži a vandalizmu
 • Stavebno – montážne poistenie
 • Poistenie prepravy
 • Poistenie lodí a lietadiel
 • Poistenie colného dlhu
 • Poistenie prerušenia prevádzky následkom živelnej udalosti
 • Poistenie prerušenia prevádzky následkom strojnej škody
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti
 • Poistenie profesnej zodpovednosť
 • Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za výrobok
 • Poistenie D&O (poistenie zodpovednosti za škody spôsobené manažmentom)
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie (KASKO)
 • Poistenie finančnej straty GAP
 • Cestovné poistenie
 • Zodpovednosť pri výkone povolania
 • Úrazové poistenie

Objednajte si poistenie na
02 / 635 323 64
– alebo –

Napíšte nám
SLUŽBY

Naším klientom ponúkame

Získanie potrieb

Na základe požiadaviek klienta definujeme jeho potreby, súvisiace s konkrétnym odvetvím, v ktorom podniká.

Spracovanie podkladov

Získané informácie vrátane podkladov o existujúcom poistnom krytí slúžia na analýzu existujúceho stavu poistného krytia klienta.

Analýza existujúceho stavu

Napomáha získať celkový pohľad na stav poistených a možných rizík, ktoré primárne alebo sekundárne ohrozujú klienta a sú existujúcim poistením kryté resp. sú poistením opomenuté.

Tvorba poistnej zmluvy

Finálnou fázou tvorby nového poistného programu je poistná zmluva, kde je zohľadnene optimálne riešenie poistného krytia klienta.

Návrh nového poistného programu

Na základe spracovanej analýzy a získaných podkladov vytvárame konkrétny návrh poistného programu , ktorý napomôže klientovi k lepšej orientácii v ponukách poistenia a podá mu vysvetlenie k jednotlivým druhom rizík, spôsobu krytia, prípadne mu zdôvodní stanovenie poistných súm a spoluúčastí.

Správa poistných zmlúv

Sledovanie a zapracovávanie prípadných zmien a ďalších požiadaviek klienta v priebehu trvania poistného programu.

Asistencia pri likvidácii poistných udalostí

Pomoc klientovi pri vznášaní nárokov súvisiacich so škodovými udalosťami voči poisťovniam, zjednodušená komunikácia a nahlasovanie samotných škodových udalostí do poisťovní.

O nás

Infinica - s nami nájdete správnu cestu

Spoločnosť INFINICA, s.r.o. vznikla v roku 2008 s úmyslom profesionálneho poskytovania služieb v oblasti poisťovníctva. Našim klientom zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prípravou, uzatváraním a následnou správou poistných zmlúv. Samozrejmosťou je tvorba individuálnych poistných programov a asistencia našej spoločnosti pri škodových udalostiach.

Na základe znalostí slovenského poisťovacieho trhu, ako aj porovnania podmienok poistenia v jednotlivých poisťovniach ponúkame klientovi riešenie, ktoré zohľadňuje riziká odvetvia, v ktorom pôsobí. Našimi službami optimalizujeme poistnú ochranu spoločností a tým prispievame k ďalšiemu úspešnému a bezpečnému rozvíjaniu ich podnikateľských aktivít.

Našimi klientmi sú spoločnosti z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, energetiky, stavebníctva, dopravy, služieb. S rovnakou vážnosťou pristupujeme aj k poisteniu malých firiem, živnostníkov a fyzických osôb.

Partneri

S kým spolupracujeme

Staňte sa členom nášho teamu